Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van EXPIRION B.V. en voor verdere vragen kan contact opgenomen worden via info@expirion.nl of 0252-700265.

1. Definities

1.1 Opdrachtnemer:
EXPIRION B.V. (hierna EXPIRION) gevestigd op de Ampèrestraat 2A, 2181 HB Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 72002492, hierna vermeld als Opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijk of rechtspersoon in wiens opdracht de diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

1.3 Installatie:
Het geheel van advies, ontwerp, Subsidies (SDE+/SDE++), zonnepanelen, bekabeling, omvormer en aanpassingen in de meterkast, voor zover deze door EXPIRION geleverd zijn.

1.4 Diensten:
Door EXPIRION geleverde adviezen, ondersteuning bij het verkrijgen van Subsidies (SDE+/SDE++), plaatsen of onderhouden van een installatie.

1.5. Overeenkomst:
De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

2. Algemeen

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige leveringsvoorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

2.2 Deze voorwaarden zijn door EXPIRION gepubliceerd op haar website www.expirion.nl en zijn ook van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten middels koop en/of verkoop via deze website.

2.3 Indien een bevoegde rechter bepaalt dat enig onderdeel van deze algemene voorwaarden niet bindend is, blijven alle andere onderdelen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van EXPIRION zijn vrijblijvend en herroepelijk.

3.2 Alle aanbiedingen hebben een geldigheidstermijn van 30 (zegge dertig) dagen, tenzij in de aanbieding nadrukkelijk een andere termijn is vermeld.

3.3 Een overeenkomst ontstaat door het accepteren van een door EXPIRION uitgebrachte aanbieding.

3.4 Het accepteren van een aanbieding is mogelijk middels het expliciet instemmen en ter plaatse ondertekenen van het aanbod, middels een bevestiging per e-mail of middels een ondertekende aanbieding per post of fax.

3.5 Indien de Overeenkomst strekt tot het verkrijgen van een SDE+/SDE++ subsidie en deze door middel van de diensten van EXPIRION wordt verkregen, dan is de opdrachtgever gehouden een (opvolgende) overeenkomst te sluiten met de opdrachtnemer ten einde het business plan, ontwerp en/of offerte die ten grondslag lag aan de verkrijging van de SDE+/SDE++ subsidie uit te laten voeren door EXPIRION. Indien de opdrachtgever een derde partij inschakelt ten einde de werkzaamheden op basis van het business plan, ontwerp en/of offerte van EXPIRION te laten uitvoeren, dan behoudt EXPIRION zich het recht voor om 10% van de totale toegekende subsidie over 15 jaar aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Levertijd en Levering

4.1 EXPIRION hanteert globale levertijden. Zodra voldoende bestellingen verzameld zijn stelt EXPIRION de daadwerkelijke levertijd vast en meldt deze aan de betrokken Opdrachtgevers.

4.2 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen in de opgegeven levertijd.

4.3 Levering kan eventueel in gedeelten plaatsvinden.

4.4 Opdrachtgever garandeert dat de plaats van aflevering met een vrachtwagen bereikbaar is.

4.5 Opdrachtgever draagt na levering zorg voor een adequate, veilige en verzekerde opslag van de materialen.

4.6 Vanaf het moment van levering is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de Installatie.

4.7 Gedurende de aanbiedingsfase verstrekt EXPIRION informatie over de te leveren Installatie. Bij de daadwerkelijke levering kunnen verschillen optreden ten opzichte van de verstrekte informatie. In principe zijn eventuele verschillen geen reden voor schadevergoeding of ontbinding.

5. Betaling

5.1 Alle bedragen die Opdrachtgever aan EXPIRION verschuldigd is op grond van de levering en installatie van het product, brengt EXPIRION aan Opdrachtgever in rekening door middel van een factuur.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling direct bij de levering plaats.

6. Prijzen

6.1 De genoemde prijzen op aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.

6.2 De prijzen van producten zijn gebaseerd op de kostprijzen die op dat moment bekend zijn. Verhogingen hiervan, die door de Opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

7. Garantie

7.1 Gebreken moeten onverwijld doch altijd binnen twee weken na openbaring van het gebrek gemeld worden aan EXPIRION.

7.2 Garantie die door leveranciers aan EXPIRION wordt gegeven op producten en diensten worden door EXPIRION doorgegeven aan de Opdrachtgever. Voor overige delen van de levering verstrekt EXPIRION 24 (zegge vierentwintig) maanden garantie. Garantie op producten is van toepassing indien producten gebreken vertonen of niet voldoen aan de door leveranciers opgegeven specificaties.

7.3 Bij een beroep op garantie zal EXPIRION binnen een redelijke termijn zorgen voor herstel of voor vervanging. De afweging voor herstel of vervanging berust bij EXPIRION.

7.4 Er is geen sprake van garantie bij een van buiten komende oorzaak of indien het betreffende gebrek niet aan EXPIRION te wijten is.

7.5 Het recht op garantie vervalt door aanpassingen of reparaties zonder toestemming van EXPIRION.

7.6 Kosten die EXPIRION maakt als gevolg van een onterechte claim op garantie zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.7 De panelen kunnen iets kleurverschil tonen, dit heeft geen enkel effect op een goede werking van de panelen en op de opbrengst. Het kleurverschil treedt voornamelijk op bij bewolkte dagen en is het gevolg van de coating die op de panelen aangebracht is.

8. Uitvoering van de werkzaamheden

8.1 EXPIRION levert op verzoek Installaties die door de Opdrachtgever zelf worden geïnstalleerd of die de Opdrachtgever door derden laat installeren. In dat geval is EXPIRION niet bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken en is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de (gevolgen van) de installatiewerkzaamheden.

8.2 EXPIRION zorgt op verzoek van de Opdrachtgever voor het plaatsen en aansluiten van een Installatie. Werkzaamheden worden uitgevoerd voor zover ze nadrukkelijk in de aanbieding vermeld zijn.

8.3 Opdrachtgever verstrekt alle benodigde gegevens aan medewerkers die namens EXPIRION betrokken zijn bij de voorbereiding of uitvoering van de werkzaamheden en verleent hen toegang tot de plaats waar de zonnepanelen geïnstalleerd dienen te worden.

8.4 Opdrachtgever zorgt voor alle vergunningen of goedkeuringen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders wordt overgeengekomen.

8.5 Opdrachtgever dient te zorgen voor goede toegankelijkheid van alle plaatsen waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zorgt Opdrachtgever dat alle benodigde voorbereidingen die niet tot de werkzaamheden van EXPIRION behoren gereed zijn bij aanvang van de werkzaamheden.

8.6 Opdrachtgever garandeert dat er op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden geen asbest aanwezig is.

8.7 Indien een vlotte en goede uitvoering van de werkzaamheden niet mogelijk is door dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet is nagekomen kan EXPIRION de extra kosten die hierdoor ontstaan aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

8.8 EXPIRION is niet aansprakelijk voor brandschade welke ontstaat als gevolg van het werken met open vuur.

8.9 Opdrachtgever draagt voorts het risico voor schade die veroorzaakt is of zal worden als gevolg van onjuistheden in de door hem opgegeven informatie of opgedragen werkzaamheden en gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan werkzaamheden verricht worden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 EXPIRION is aansprakelijk voor een deugdelijk herstel of vervanging van niet goed functionerende (onderdelen van de) geleverde Installatie.

9.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever betaald heeft voor geleverde diensten of producten.

9.3 EXPIRION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van gevolgschade.

9.4 EXPIRION is niet aansprakelijk voor uitgewisselde adviezen of informatie die geen direct verband houden met de opdracht.

9.5 EXPIRION streeft naar een tijdige uitvoering van werkzaamheden aangezien dit in het belang van alle betrokken partijen is. Indien de uitvoering om welke reden dan ook niet tijdig plaatsvindt kan dit echter geen reden zijn voor enige aansprakelijkheid van EXPIRION.

9.6 De Opdrachtgever verklaart eigenaar te zijn van het pand waar de Installatie wordt aangebracht en/of benodigde toestemmingen te hebben voor het aanbrengen van de Installatie. De Opdrachtgever vrijwaart EXPIRION van mogelijke aanspraken van derden in verband met de geplaatste Installatie.

10. Wijziging in de opdracht

10.1 Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

10.2 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

10.3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

11. Medewerking Opdrachtgever

11.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.

11.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.

11.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

11.4 Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

11.5 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

12. (Op)levering

12.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.

12.3 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.

12.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen wenden partijen zich tot de rechtbank in Haarlem.

14. Intellectueel eigendom

14.1 EXPIRION en haar toeleveranciers zijn de rechthebbenden van het intellectuele eigendom van de geleverde producten en oplossingen inclusief alle bijbehorende documentatie. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het verhandelen, kopiëren of aanpassen van de producten en oplossingen.

14.2 De Opdrachtgever zorgt voor het adequaat verpakken en verzenden van de materialen.

14.3 De kosten en het risico (bijvoorbeeld beschadiging of verlies) van de verzending zijn voor de Opdrachtgever.

14.4 Zodra een aanvang gemaakt is met het monteren of aansluiten van de Installatie en/of de Installatie in gebruik genomen is vervalt het recht om de Installatie terug te zenden.